Doorgaan naar content
PodcastFeed.nl

Algemene voorwaarden

De dienst "PodcastFeed" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Carpenter Group. Aan het gebruik van PodcastFeed zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door PodcastFeed te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Carpenter Group schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Met PodcastFeed kunt u audiobestanden hosten en delen op het internet via een RSS feed. Het is nadrukkelijk niet toegestaan audiobestanden te uploaden die in strijd met het auteursrecht, muziek of andere fragmenten bevat die in strijd is met het auteursrecht. Tevens is het nadrukkelijk niet toegestaan de inloggegevens van uw account of downloadcodes voor bestanden te publiceren.

1.2. Om PodcastFeed te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Carpenter Group mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Carpenter Group heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden PodcastFeed te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. In het bijzonder is het verboden PodcastFeed te gebruiken voor het verspreiden van audio, muziek en/of fragmenten die in strijd zijn met relevante auteurswetgeving. Tevens is het nadrukkelijk niet toegestaan de inloggegevens van uw account of downloadcodes voor bestanden te publiceren. In geval van een bedrijfsmatig account geldt dit laatste verbod niet voor collega's.

2.3. Daarnaast is het verboden bij PodcastFeed:

  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.4. Indien Carpenter Group constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Carpenter Group zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.5. Indien naar het oordeel van Carpenter Group hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Carpenter Group of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig uploaden van bestanden, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Carpenter Group gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.6. Carpenter Group is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.7. Carpenter Group kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Carpenter Group van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Carpenter Group spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. Carpenter Group onderhoudt PodcastFeed actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3. Carpenter Group mag van tijd tot tijd de functionaliteit van PodcastFeed aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Carpenter Group zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst PodcastFeed, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Carpenter Group. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Carpenter Group, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Carpenter Group heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3. Indien u informatie stuurt naar Carpenter Group, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4. Carpenter Group zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via PodcastFeed, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Carpenter Group daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Carpenter Group zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van PodcastFeed is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maand verschuldigd.

5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, via creditcard, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Carpenter Group beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2. Carpenter Group is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Carpenter Group meldt.

6.4. In geval van overmacht is Carpenter Group nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan een maand.

7.2. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

7.3. Carpenter Group kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e- mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

7.4. Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1. Carpenter Group mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder momentop ieder momentop ieder moment aanpassen.

8.2. Carpenter Group zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met PodcastFeed worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Carpenter Group gevestigd is.

9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Carpenter Group wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6. Carpenter Group is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die PodcastFeed of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.